Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at brukerne på tvers av etater og faser mener Nødnett bidrar til økt sikkerhet for nødetatens ansatte og fører til bedre personvern for publikum.

  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.