Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Nødnett gjør det mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

Twitter

1.0.170.496