Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.
  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.
  • Nødnettdagene 2016 samlet 683 deltakere fra inn og utland
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • DNK kontrollerer hvilke radioterminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.
  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.
  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.

Twitter

1.0.170.638