Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • DSB kontrollerer hvilke terminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.

  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • Norge og Sverige var de første to landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett.

  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.