Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.

  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.

Twitter