Dekning i tunneler

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Dekning i tunneler

Nødnett-dekning representerer en vesentlig styrking av beredskapen i norske tunneler. Godt over dobbelt så mange tunneler enn tidligere får bedre nødkommunikasjon med Nødnett.
  • Det skal bygges Nødnett-dekning i veitunneler som allerede har samband fra en eller flere av nødetatene fra tidligere. I tillegg skal et etableres dekning i tunneler som er lengre enn 500 meter med årsdøgntrafikk over 5000. Illustrasjonsfoto: DSB

Det er per 28.2.2019 til sammen 376 tunneler som har fått installert eller planlegges bygget ut med egne anlegg for Nødnett-dekning. Det tilsvarer godt over en dobling fra den opprinnelige avtalen om nye nødsamband på norske riks- og fylkesveier.

For å få Nødnett-dekning i en tunnel må det som oftest settes opp egen sender, enten ved åpningen som gir dekning inn i tunnelen, eller ved at et innendørsanlegg monteres inne i tunnelen.

I tillegg til tunnelene som bygges ut med egne anlegg vil korte tunneler under 500 meter kunne få dekning ved at signalene utenfra når gjennom tunnelen.

I tunneler uten dekning kan nød- og beredskapsaktørene plassere kjøretøy med spesialradioer (gateway) som forlenger dekningssignalet innover i tunnelen.

 

Kriterier for Nødnett-dekning i tunneler

Det bygges Nødnett-dekning i veitunneler som allerede har samband fra en eller flere av nødetatene fra tidligere. I tillegg etableres dekning i tunneler som er lengre enn 500 meter med årsdøgntrafikk over 5000. 

Veitunneler uten eksisterende infrastruktur og nye tunneler som er bygget etter 2006 omfattes ikke av Nødnettprosjektets utbygging, men skal bekostes av Statens vegvesen (SVV) etter retningslinjer for saksbehandling ved brannsikring av veitunneler. 

Med økende trafikk og bygging av nye tunneler kan det bli behov for Nødnett-dekning i flere tunneler enn de som er omfattet av opprinnelig kontrakt. Eventuell økt dekning i veitunneler er et spørsmål som SVV vurderer ut fra behov, SVVs regelverk og muligheter for finansiering. 

 

Jernbanetunneler

Under utbyggingen av Nødnett ble det etablert dekning i 12 jernbanetunneler og t-banen i Oslo. I ettertid har ytterligere 4 jernbanetunneler fått installert Nødnett. De er planlagt Nødnett i ytterligere 8 tunneler som ikke idriftsatt.