Innspill til regjeringens ekomplan

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Innspill til regjeringens ekomplan

Frekvensforvaltning og nødanrop kommenteres i DNKs innspill til ny ekomplan. Bekymringen er at neste generasjons nød- og beredskapskommunikasjon utelukkende vil baseres på kommersielle aktørers nett.
  • Ekomplanen vil omfatte temaer som sikkerhet i ekomnettene, bredbånd, mobil, markedsregulering, nye aktører og tjenester, nettnøytralitet, leveringsplikt og innføring av ny teknologi.

DNK anbefaler at det avsettes frekvenser i 700 MHz-båndet til nød- og beredskapsformål, i stedet for at hele dette båndet auksjoneres ut til kommersielle operatører. Båndet blir ledig i Norge senest i 2021. 

Bakgrunnen for anbefalingen er i første omgang knyttet til nød- og beredskapsaktørenes behov for sikker og robust bredbåndsdata. Økt satsing på IT i helsesektoren og justissektoren gir mer samfunnskritisk databruk. Frekvensene som i dag er satt av til Nødnett (i området 380-400 MHz) er ikke tilstrekkelig til å kunne møte fremtidens behov og forventninger til høyhastighetsdata.

I tillegg er 700 MHz-båndet ansett som eneste reelle mulighet til å få til en harmonisert frekvensløsning for fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon i Europa. En slik harmonisert løsning er viktig med tanke på at radioutstyr skal kunne virke på tvers av landegrenser.

Dersom det ikke settes av egne frekvenser, vil man i realiteten stå igjen med kun ett alternativ; basere neste generasjons nød- og beredskapskommunikasjon utelukkende på bruk av de kommersielle aktørenes nett.

«Direktoratet for nødkommunikasjon har en rekke bekymringer knyttet til at man allerede nå, uten at tilstrekkelige vurderinger er gjennomført, skulle binde seg til dette som eneste løsningsmulighet for fremtidens kommunikasjon for nød- og beredskapsaktører»

Ekomplanen er en selvstendig del av regjeringens arbeid med en ny digital agenda for Norge, og skal etter planen legges frem for stortinget over nyttår.