Etablering av innendørsdekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Erfaringene hittil er at de aller fleste bygg oppnår tilfredsstillende innendørsdekning, men dekningen avhenger av byggenes konstruksjon. 

Bruk av spesialradioer/gateway for å dekke innendørsbehovet

Brann, politi og helses kjøretøy har spesialradioer installert som fungerer som et bindeledd mellom Nødnett og Nødnettradioer som er utenfor Nødnetts dekningsområde. I tillegg kan mulighet for direktemodus være et alternativ for innendørs kommunikasjon. Dette kan oppfylle kravene som stilles til byggeier i Byggteknisk forskrift til Plan og bygningsloven, TEK10, og Brann og eksplosjonsvernloven. Følg lenken for å lese mer om gateway og direktemodus.  

Utvidet innendørsdekning må godkjennes av DSB 

For å kunne sikre kvaliteten i radionettet, samt opprettholde ansvaret som eier av Nødnett, må faste anlegg for innendørsdekning etableres kun etter godkjennelse av DSB. Mer om mulige forstyrrelser i nettet ved etablering av repeatere.

Etablering av utvidet innendørsdekning:  

  1. Forespørsel om utvidet innendørsdekning skal sendes DSB. Behovet for utvidet dekning må være dokumentert av Nødnettbrukere. Dette gjelder både for eksisterende bygg og nybygg. For eksisterende bygg bes søkeren vurdere i samarbeid med lokale brukere om spesialradioer/gateway i biler vil dekke behovet for innendørsdekning.

  2. Innsendt forespørsel om utvidet dekning vil vurderes av DSB. Hvis det foreligger et reelt behov vil DSB og byggeier/søker inngå avtale for videre analyse og utarbeidelse av designforslag (del 1). DSB vil i samarbeid med underleverandør analysere hvilken løsning som er optimal i hvert enkelt tilfelle. Analyse- og designfasens omfang avhenger av kompleksitet, og faktureres etter medgått tid og materiell. I designforslaget presenteres kostnader for å etablere selve anlegget, samt årlige driftskostnader.

  3. Byggeier/søker tar deretter stilling til om det er ønskelig å gå til bestilling av installasjon og integrasjon/idriftsetting til gitt pris (del 2).

Alle aktive komponenter i et slikt anlegg leveres, installeres, driftes og eies av DSB med underleverandører. Eventuell design, installasjon og drift av passive komponenter må godkjennes av DSB.  

Finansiering av innendørsanlegg i sin helhet bekostes av byggeier/bruker. Dette gjelder også for flytting av eksisterende anlegg og etablering av nye nødetatsbygg. 

Visste du at...

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning