Fellesfunksjonen

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fellesfunksjonen

Fellesfunksjonen

Fellesfunksjonen ivaretar en rekke oppgaver knyttet til administrasjon og forvaltning av kontrakt om vedlikehold og support av kontrollromsutstyr. I tillegg ivaretar funksjonen tjenester for bruk av radioterminaler.

Eierskapet til brukerutstyret i Nødnett er overført til eiermiljøene i helse- og justissektoren. Fellesfunksjonen sikrer kjernebrukerne av Nødnett (brann, politi og helse) felles basisfunksjonalitet, enhetlig utvikling og gode leverandøravtaler slik at samhandlings- og integrasjonsgevinster mellom nødetatene blir opprettholdt og videreutviklet.

Spørsmål og svar

Er det fortatt litt uklart? Vi har sammenstilt noen relevante spørsmål og svar:

Fra og med 01.01.2020 vil prisen på operatørplasser for kontrollrom og radioterminalabonnementer øke for nødetatene (politi, brann og helse). Det er sendt ut et varsel med informasjon om prisøkningen.

Prisøkningen skal finansiere den sentrale funksjonen som ivaretar fellesløsninger og fellesavtaler for brukerutstyr tilknyttet Nødnett. Denne funksjonen kalles Fellesfunksjonen, og sikrer kjernebrukerne i Nødnett (brann, politi og helse) felles basisfunksjonalitet, enhetlig utvikling og gode leverandøravtaler slik at samhandlings- og integrasjonsgevinster mellom nødetatene blir opprettholdt og videreutviklet.

DSB vil gjennomføre en årlig evaluering av Fellesfunksjonen sammen med helse, brann og politi.

Fellesfunksjonen sikrer felles basisfunksjonalitet, enhetlig utvikling og gode leverandøravtaler.

Fellesfunksjonen er en sentral funksjon i DSB. Fellesfunksjonen ivaretar, på vegne av nødetatenes driftsorganisasjoner, det vil si Politiets IKT-tjenester (PIT), Helses driftsorganisasjon for Nødnett (HDO) og Branns driftsorganisasjon (BDO), oppgaver innenfor:

- Oppfølging av teknisk support for kontrollrom

- Tilleggskjøp for kontrollrom

- Innføring av ny programvare i kontrollrommene

- Økonomi

En del oppgaver omfatter også radioterminalene/uteressursene, direkte og indirekte:

- Videreutvikling: Endringer eller ny funksjonalitet i Nødnett som påvirker radioterminalene og som kommer brukerne til gode.

- Standarder, grensesnitt og godkjenningsprosesser for utstyr/programvare som kan kobles til kontrollrommene og som vil påvirke nødnettløsningen: Eksempelvis elektronisk deling av hendelsesinformasjon, som åpner for et bedre situasjonsbilde av hendelsen både på kontrollrom og hos uteressursene. 

- Andre oppgaver aktuelle for alle nødetatene: Eksempekvis forvaltning av nasjonalt fleetmap for Nødnett. 

Følgende organisasjoner har vært involvert i prosjektet:

 

  • Politidirektoratet (POD)
  • Politiets IKT-tjenester (PIT)
  • Helsedirektoratet (Hdir)
  • Helses driftsorganisasjon for Nødnett (HDO)
  • Branns driftsorganisasjon (DSB/BDO)
  • Kommunenes sentralforbund (KS)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Deltakerne i prosjektet er enige om omfang, innhold og finansieringsmodell for Fellesfunksjonen.

Stortinget har bestemt at kostnader til brukerutstyr tilknyttet Nødnett skal brukerfinansieres, ref. St.Prop. 100S (2010-2011). I 2016 ble det besluttet at eierskap til utstyr og løsninger tilknyttet Nødnett, dvs. radioterminaler og kontrollrom, skulle overføres fra den gang Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), til eiermiljøer i henholdsvis helse- og justissektoren.

Justis- og beredskapsdepartementet orienterte DNK i brev den 01.04.16 om at Regjeringen har besluttet at det skulle opprettes en fellesfunksjon. Fellesfunksjonen skulle, i samarbeid med og på vegne av alle brukermiljøer ivareta fellesløsninger og fellesavtaler etter overføring av eierskapet av brukerutstyret i Nødnett til eiermiljøene i helse- og justissektoren.

Det har tatt tid å finne en hensiktsmessig måte å løse dette oppdraget på. Våren 2019 ble det gjennomført et prosjekt med kjernebrukerne, hvor man ble enige om både omfang, innhold og oppgaver i Fellesfunksjonen. Man ble også enige om en finansieringsmodell. Det er denne avtalen som trer i kraft 01.01.2020.

Innføringen av Fellesfunksjonen er en regjeringsbeslutning og kundene kan ikke avbestille denne.

Det er enighet om at de totale kostnadene bør fordeles etter dagens og fremtidens benyttelse av Fellesfunksjonen. Fordelingen skjer etter en beregning der 70 % vektes etter antall operatørplasser i kontrollrommene, og 30 % etter antall radioterminalabonnementer. Dette fordi det er flere oppgaver knyttet til kontrollrom enn radioterminaler.